Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

[ Jana 3:16 ]
Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

[ 1 List Jana 4:10 ]
Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

[ Marek 4:15 ]
Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

[ Jana 14, 6 ]
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

[ 1 List Jana 1:9 ]
Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

[ Jana 14:1-2 ]
Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

[ Iz. 55,6 ]
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

[Tym. 2; 3-4 ]

Tydzien Modlitwy 2023
Wiara, która zmienia życie „…i módlcie się jedni za drugich” (Jk 5,16b)

NIEDZIELA 8 STYCZNIA 2023

1. ZBÓR W BALINIE:
Pan Bóg jest godzien wszelkiej chwały! Dziękujemy Mu, że utrzymuje nasz zbór przy życiu mimo iż wielu wierzących ostatnio odeszło do wieczności. Potrzebujemy Bożego ożywie-nia i wiele sił do prowadzenia naszej placówki w Chabówce. Modlimy się, aby Pan nadal kierował naszym życiem i używał nas w naszej okolicy.

2. Zbór w Białogardzie:
Chwalić Boga to nasz największy przywilej. Dziękujemy Bogu, że postawił nas w Białogardzie, gdzie niesiemy Ewangelię swojemu otoczeniu. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, który chce nam nadal błogosławić. Prosimy Boga, aby rozszerzał granice naszego usługiwania, Jemu na chwałę.

3. Zbór w Bielsku-Białej:
Wielbimy Boga, bo On jest prawdziwie Głową Kościoła. Dziękujemy Bogu za przeżyty ko-lejny rok 2022 w Jego łasce i za dar ludzi z Ukrainy, którzy są naszymi braćmi i siostrami w wierze i przyjaciółmi. Potrzebujemy prowadzenia Bożego w 2023 roku w Jego łasce, tak aby bracia starsi i diakoni mogli służyć zborowi w pokorze i oddaniu. Prosimy Boga o Jego łaskę dla dzieci, młodzieży i seniorów i by Pan wlał gorącą, pierwszą miłość do serc ludzi, a także o Ukrainców, aby mogli doznawać Bożej przemiany.

4. Zbór w Bożej Woli:
Wielbimy Boga za Jego ochronę świętych i dziękujemy Mu za siłę potrzebną do przeżycia pandemii, w czasie której Pan odwołał do Siebie naszego wiernego diakona Zbigniewa, którego dom służył przez wiele lat na spotkania zboru. Dziękujemy Bogu, że On przydaje nowych członków, że pozwolił nam na zakup działki z domem na potrzeby zboru i za otwarte drzwi do opowiadania ewangelii w domu opieki społecznej w pobliskim Izdebnie i otwarcie dla ewangelii w miejscowości Błonie oraz o możliwości zwiastowania ewangelii w Rosji poprzez naszych misjonarzy Anny i Waldemara. Modlimy się o kolejną wizę do Rosji dla naszych misjonarzy i ich owocną pracę i kierownictwo w podróżach również do Izraela, dla ich owocnego świadectwa wśród rosyjskojęzycznych Żydów. Potrzebujemy modlitw o dobre świadectwo w naszych rodzinach.

5. Zbór w Brzeszczach:
Wielbimy Boga za dynamiczny rozwój pracy wśród dzieci oraz wysłuchane modlitwy zanoszone do Boga w czasie Tygodnia Modlitwy rok temu. To, co zapisaliśmy stało się! Dziękujemy Bogu za chrzest nowych sióstr i za nawrócenie Janusza i Zosi, rodziców Izy. Potrzebujemy prowadzenia Bożego w umiejętnym rozszerzeniu wpływu na nasze miasto Brzeszcze w roku 2023. Prosimy Boga, aby każdy z naszych członków mógł stać się duchowym rodzicem dla choćby jednej osoby w 2023 roku.

PONIEDZIAŁEK 9 STYCZNIA 2023

6. Zbór w Bukownie:
Wielbimy naszego Pana za Jego nieustanne błogosławienstwa i wysłuchane modlitwy. Dziękujemy Bogu za bezpieczenstwo, jakie mamy w Nim i spełnione obietnice zawarte w Jego Słowie Potrzebujemy prowadzenia Bożego w codziennym chodzeniu za Nim. Prosimy Boga o łaskę zdrowia dla starszych wiekiem członków zboru w Bukownie, a dla młodszych mądrości i pokory w naśladowaniu Pana naszego i Zbawiciela.

7. Zbór w Bytomiu:
Wielbimy Boga, bo jest wierny we wszystkim co mówi przez Swoje słowo. Dziękujemy Bogu za przeprowadzenie nas przez trudny rok (w tym generalny remont naszej kaplicy, na który zapewnił nam potrzebne środki). Potrzebujemy prowadzenia Bożego w wizji ewangelizacji w Bytomiu i okolicy. Prosimy Boga o „odmłodzenie” zboru i zapewnienie mu przyszłości w naszym mieście, a także o możliwość kontynuacji pracy wśród dzieci spoza zboru.

8. Zbór w Chorzowie:
Wielbimy Boga, bo czuwa ciągle nad każdym z nas i nad naszym zborem w Chorzowie. Dziękujemy Bogu za to, że otwiera przed nami nowe perspektywy i możliwości służenia Mu. Potrzebujemy prowadzenia Bożego w budowaniu relacji w zborze i zachęcaniu do służby. Prosimy Boga o to, by nie pozwalał nam stygnąć duchowo, ale ciągle pobudzał do wzrastania w Nim. Modlimy się o brata Marka Janulka, który od września 2022 nie chodzi.

9. Zbór w Chrzanowie:
Wielbimy Boga za Jego łaskę i miłość. Dziękujemy Panu Bogu za przeżyty czas, jaki nam darował, za nowe rodziny w naszej społeczności i ich służbę na niwie Panskiej, a także dziękujemy za miejsce zgromadzen w Chrzanowie. Potrzebujemy modlitwy o naszych bli-skich, o braci i siostry, którzy jeszcze nie spotkali Pana Jezusa na swojej drodze, a także o chorych z naszej społeczności i z okolicznych zborów. Modlimy się o miasto Chrzanów oraz o miejscowości, w których mieszkamy, abyśmy byli dobrym świadectwem.

10. Zbór w Cieszynie:
Wielbimy Boga, bo okazuje nam łaskę w służbie braterskiej, młodzieżowej, szkółkowej, siostrzanej i ewangelizacyjnej. Dziękujemy Bogu za osoby pragnące przyjąć chrzest, osoby angażujące się w potrzeby duchowe i materialne zboru, dzięki którym moglibyśmy okazać wsparcie uchodźcom wojennym z Ukrainy, braciom i siostrom na Ukrainie oraz przepro-wadzić remont kaplicy zborowej. Potrzebujemy prowadzenia Bożego w służbie nauczania przez braci starszych, służbie ewangelizacyjnej w zborze i poza nim (ewangelizację uliczne), służbie młodzieżowej i dzieci na szkółce. Prosimy Boga o to, aby podjęte służby przez braci i siostry mogły nadal się rozwijać i liczba osób nowonarodzonych dla Bożego Królestwa mogła rosnąć.

11. Zbór w Częstochowie:
Wielbimy Boga, bo na każdy dzien okazuje nam łaskę i daje pokój mimo niepokojów wo-kół nas. Dziękujemy Bogu za nowe osoby w zborze, za przyjaciół z Ukrainy, za możliwość służenia, za pokój w naszym kraju. Potrzebujemy prowadzenia Bożego i mądrości w po-dejmowaniu nowych form docierania do ludzi aby były skutecznie, abyśmy umieli wyko-rzystać każdą okazję do składania świadectwa. Prosimy Boga o wszystkich którzy otrzy-mali w Częstochowie i okolicy traktaty, książki i zaproszenia, aby Bóg otworzył ich serca dla ewangelii, a także o wierzących w Rosji i Ukrainie.

WTOREK 10 STYCZNIA 2023

12. Zbór w Dzięgielowie:
Wielbimy Boga za to, że się nam objawił i prowadzi nas poprzez Swoje Słowo. Dziękujemy za możliwości, jakie nam daje i nie tylko życiem, ale Bożym Słowem wolno nam pokazy-wać wielkość Pana Jezusa na naszym terenie. Prosimy o modlitwę za nami, abyśmy mogli zgodnie z wolą Bożą i w oparciu o Boże Słowo wzrastać w wierze i pracować dla Pana w naszych miejscowościach, szczególnie w Dzięgielowie i Goleszowie. Potrzeba modlitwy o rozwiązanie problemów, które diabeł tworzy, aby ograniczyć wpływ ewangelii.

13. Zbór w Gdansku:
Wielbimy Boga, bo jest wierny „A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego” (2Tes 3,3). Dziękujemy Bogu za nasz zbór w Gdansku. Potrzebujemy prowadzenia Bożego w Jego mądrości „…mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, na-stępnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna” (Jk 3,17). Prosimy Boga o rozwój zboru w Gdansku, zarówno du-chowy jak i liczebny, służbę owocnych wyjść ewangelizacyjnych, salę zgromadzen (roz-budowę) i służbę w Zawiszynie.

14. Zbór w Jastrzębiu Zdroju:
Wielbimy Boga za wielkość Jego majestatu, za łaskę zbawienia, za Jego Słowo, które roz-świetla ścieżki naszego życia. Dziękujemy Bogu za Bożą ochronę każdego dnia, za pokój w kraju i możliwość zgromadzania się oraz studiowania Jego Słowa, za zorganizowane ewangelizacje i ochronę podczas zwiastowania Słowa Bożego. Potrzebujemy prowadzenia Bożego w rozwoju naszego zboru, w odważnym głoszeniu ewangelii, w kontynuacji służb, w szczególności zwiastowania Bożego Słowa wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Prosimy Boga o opiekę nad naszym zborem na kolejny rok, o duchowy i liczebny wzrost naszego zboru, abyśmy byli błogosławienstwem dla naszego otoczenia.

15. Zbór w Jaworznie:
Wielbimy Boga za Jego cudowną pomoc i darowany nam kolejny rok. Prosimy Boga o pomyślną organizację wrześniowego zjazdu w Jaworznie - jeżeli z łaski Bożej będzie nam go dane ponownie organizować. Tak jak w ubiegłym roku również w tym, potrzebujemy pro-wadzenia Bożego. Prosimy Boga o wzrost duchowy i liczebny zboru, Boże pobudzenie gorliwości i aktywności obecnych członków naszego zboru, czy to do pracy w zborze, jak i poza nim. Dziękujemy Bogu za to, że w minionym trudnym roku mieliśmy Jego nieustającą opiekę. Dziękujemy Bogu, za to że z jego pomocą mogliśmy się przyczynić do zapew-nienia schronienia uchodźcom z Ukrainy i że nasi lokatorzy mogli bezpiecznie wrócić do swojej ojczyzny.

16. Zbór w Katowicach:
Wielbimy Boga, bo obdarzył nas niekonczącym się, wiecznym życiem. Dziękujemy Bogu za Jego łaskę, którą okazuje nam każdego dnia i że wolno nam w Katowicach i okolicy zwiastować Boże Słowo. Potrzebujemy prowadzenia Bożego w każdej, codziennej czynności. Prosimy Boga o odwagę w głoszeniu Jego Słowa i o nasze codzienne święte, zwycię-skie życie.


ŚRODA 11 STYCZNIA 2023

17. Zbór w Kole:
Wielbimy Boga, który nigdy się nie myli i który nas powołał do składania świadectwa w Kole i innych miejscowościach Wielkopolski. Dziękujemy Bogu za wiele możliwości zwiastowania Ewangelii na naszym terenie, szczególnie w okresie świątecznym, kiedy rozdawaliśmy książeczki „Życzenia Pokoju dla ciebie”. W tym niepewnym świecie potrzebujemy światła, aby nadal z radością prowadzić Boże dzieło w Kole. Prosimy Boga o nowe osoby, które przeprowadziły się na osiedle w pobliżu naszego domu zborowego.

18. Zbór w Koszalinie:
Jesteśmy zborem, który otrzymuje od Pana wiele dobrodziejstw. Potrzebujemy dużo mą-drości w korzystaniu z tych dobrodziejstw, a także potrzebujemy nowych współpracow-ników. Modlimy się o ewangelizację prowadzoną w zakładach karnych. Prosimy o modli-twy o Boże prowadzenie schroniska dla osób wykluczonych… o mądrość w organizowa-niu tej służby.

19. Zbór w Lublinie:
Wielbimy Boga, że stale troszczy się o nas. Dziękujemy Bogu za siostry dojeżdżające do naszego zboru w Lublinie z Lubartowa. Prosimy o Boże prowadzenie w pracy ewangeli-zacyjnej w Przemyślu, Starachowicach, Lubartowie i Lublinie. Prosimy Pana o przygotowanie ewangelistów i kaznodziejów.

20. Zbór w Mikołowie:
Wielbimy Boga za Jego ustawiczną troskę. On jest godzien wszelkiej chwały! Jesteśmy wdzięczni naszemu Panu Jezusowi, że przydał do naszej społeczności kolejne osoby. Dzię-kujemy Bogu za wysłuchanie modlitw odnośnie zmiany kanalizacji, możliwość jej wykonania, a wreszcie poszukania firmy, która to wykona w Nowym Roku. W minionym roku również mogliśmy przyjąć do budynku zborowego dziesięciu uchodźców z Ukrainy. Modlimy się o nich.

21. Zbór w Mławie:
Wielbimy Boga, że On żyje i jest naszą chlubą dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzięku-jemy Bogu, że wolno nam obecnie pracować, co najmniej z dwiema setkami ludzi potrze-bującymi Boga w swoim życiu; do tego zwiastowania ewangelii używamy także internet… obecnie w spotkaniach na zoomie uczestniczy jakieś 117 osób… prawie, co tydzien ktoś się nawraca i zaczyna wędrówkę za Chrystusem. Naszym przywilejem jest wysyłanie tych ludzi do różnych zborów, ale nie odbywa się to bez problemów, ponieważ zbory te mają problemy nie tylko doktrynalne, ale również etyczne. Potrzebujemy modlitwy o ludzi, któ-rzy w różnych miejscowościach gromadzą się i oglądają transmisję z naszych zgromadzen i w ten sposób biorą udział w nabożenstwach; na razie nie mamy możliwości, aby wysłać tam misjonarzy, ale myślimy o tym.

22. Zbór w Myszkowie:
Uwielbiamy Boga za okazywaną nam łaskę każdego dnia. To dlatego nadal istniejemy jako zbór w Myszkowie. Dziękujemy Bogu za osoby, które zaoferowały nam pomoc w pracach na rzecz zboru. Potrzebujemy dużo siły od Pana w kontynuacji Jego dzieła w Myszkowie. Prosimy Boga o mądrość potrzebną do prowadzenia zboru w Myszkowie i o ożywienia tego Bożego dzieła.

CZWARTEK 12 STYCZNIA 2023

23. Zbór w Oświęcimiu:
Dziękujemy Bogu za niedawno zbawionych i ochrzczonych ludzi w zborze w Oświęcimiu i za rozpoczęcie ewangelizacji dla dzieci latem. Potrzebujemy Bożego prowadzenia w zachęcaniu do zaangażowania jeszcze się większej liczby zborowników. Prosimy Boga o pociągnięcie do Chrystusa ludzi, którzy słyszeli ewangelię i dostali traktaty latem i o zbawie-nie niezbawionych członków rodzin naszych braci i sióstr.

24. Zbór w Palowicach:
Wielbimy Boga za to kim ON jest - za Jego łaskę, za Jego cierpliwość nad nami, Jego Kościołem jak i całym tym światem. Dziękujemy Bogu za to, że przez lata - rok za rokiem, możemy widzieć namacalnie Jego działanie, dowody Jego miłości w postaci kolejnych uratowanych ludzi w zborze w Palowicach. Potrzebujemy mądrości w wybieraniu tego, co najważniejsze i pierwsze, w okazywaniu serca i pomaganiu ludziom. Prosimy naszego Pana Jezusa Chrystusa o to, aby w dalszym ciągu pokazywał nam ludzi w potrzebie i aby pomagał nam prowadzić ich do Niego.

25. Zbór w Piasku:
Wielbimy Boga za stałe okazywanie nam Swojej łaski, dzięki której jako zbawieni ludzie możemy żyć Jemu na chwałę, a ku pożytkowi naszego otoczenia. Dziękujemy Bogu za bar-dzo błogosławiony rok 2022 w naszym zborze w Piasku, bo błogosławił nam w tym, że mieliśmy chrzest pięciu nowych osób, trzy uroczystości zaślubin oraz dziękowaliśmy Bogu za świadectwo życia dwóch osób, które Pan powołał do Swojego niebianskiego Domu. Potrzebujemy Bożego prowadzenia w pracy z dziećmi zarówno zborowymi jak i z tymi spoza zboru, z młodzieżą, wśród sióstr, małżenstw, seniorów oraz pracy ewangeli-zacyjnej na zewnątrz. Prosimy Boga o Jego kierownictwo w akcjach „Nadzieja dla Ukrainy” i „Chleb Życia dla Ukrainy”, dzięki którym docieramy ze świadectwem Ewangelii do ty-sięcy ludzi na Ukrainie, a także do Ukrainców, którzy z powodu wojny znaleźli schronienie w Polsce i innych krajach.

26. Zbór w Pile:
Wielbimy Boga, bo jest wspaniały, dobry i wielki. Dał nam Swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Dziękujemy Bogu za zbawienie i jego stałą opiekę nad nami. Dziękujemy za społeczność, którą nam ofiarował. Potrzebujemy prowadzenia Bożego we wszystkich chwilach naszego życia w naszych planach zborowych i rodzin-nych. Prosimy Boga o pokrzepienie i mądrość do rozwijania zboru w Pile najpierw du-chowo, a później i ilościowo, a także abyśmy w tym trudnym czasie byli użytecznymi na-rzędziami dla chwały naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.

27. Zbór w Rybniku:
Wielbimy Boga, że ustawicznie okazuje Swoją mądrość, której tak bardzo potrzebujemy do prowadzenia chrześcijanskiego życia. Dziękujemy Bogu za to, że w ubiegłym roku do-dawał nowe osoby do naszego zboru w Rybniku, a także dziękujemy za dom, który udało nam się kupić, aby móc przyjmować jeszcze więcej uchodźców z Ukrainy. Prosimy Boga o mądrość w prowadzeniu ewangelizacji wśród Ukrainców, których na początku roku 2023 mieliśmy 74.
Chcemy być dla nich błogosławienstwem.

PIĄTEK 13 STYCZNIA 2023

28. Zbór w Rydułtowach:
Wielbimy Boga za to, że ustawicznie otacza nas miłością, którą możemy okazywać miesz-kancom naszego miasta i okolicom. Dziękujemy Bogu, że nie tylko zachowuje nasz zbór w Rydułtowach, ale się nim posługuje. Prosimy o modlitwy o serię konferencji biblijnych organizowanych w naszym zborze. Potrzebujemy modlitw o pracę, jaką prowadzimy wśród dzieci ukrainskich i ich rodziców.

29. Zbór w Skoczowie:
Modlimy się o wybory do nowej Rady Braterskiej w zborze w Skoczowie, o zakup działki pod budowę lub zakup budynku nadającego się na kaplicę, o dalszą pracę ewangelizacyjną, szczególnie „Projekt Filip” oraz o pracę z dziećmi i młodzieżą i o placówkę w Strumieniu.

30. Zbór w Szczecinku:
Wielbimy Boga, ponieważ przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego jednoczy nas w piel-grzymowaniu do niebianskiej ojczyzny, przygotowując naszą wspólnotę do wieczności, a także posyła nas do ludzi zgubionych, aby ich ratować. Jego łaska jest wielka. Dzięku-jemy, że z naszego zboru w Szczecinku wysłał pracowników na żniwo Swoje. Pracy jest mnóstwo. Potrzebujemy Bożego prowadzenia na co dzien w misji w Szczecinku i okoli-cach. Potrzebujemy Bożej mądrości w postępowaniu z ludźmi mającymi często wypa-czoną drogę zbawienia. Nieprzerwanie potrzebujemy Boskiej mocy obdarowującej nasz zbór wszystkim co potrzeba, aby wykonywać dzieła, do którego został powołany. Prosimy Boga o ludzi, którym zwiastowaliśmy Dobrą Nowinę, a którzy nie podjęli decyzji pójścia za Jezusem, w Szczecinku, Barwicach, Czarnym. Prosimy o mądrość w pełnym i należytym wykorzystaniu Punktu Konsultacyjnego w Szczecinku, otwartego dla wszystkich grup społecznych; o misjonarzy pracujących w terenie: Sebastiana i Pawła oraz ich rodziny; o Jonasza, który codziennie obdarowuje jedną osobę Nowym Testamentem; o wytrwałość dla braci i sióstr przechodzących próby i trudne doświadczenia życiowe.

31. Zbór w Świętochłowicach:
Wielbimy Boga, bo stale okazuje Swą łaskę i używa nas w Swym świętym dziele. Dzięku-jemy Bogu za wsparcie, jakie okazał wielu braciom doświadczanych przez choroby i śmierć osób bliskich. Potrzebujemy prowadzenia Bożego w budowaniu jedności zboru, byśmy mogli wspólnie realizować strategię naszego Pana w dziele ewangelizacji i przy powstawaniu nowych zborów. Prosimy Boga o pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów w relacjach między braćmi, byśmy potrafili rozwiązywać je w duchu wza-jemnej miłości.

32. Zbór w Tarnowie:
Wielbimy naszego Boga i Zbawiciela za Jego łaskę i dobroć, ochronę i dary. Wielbimy Go, że zachował naszą społeczność w trudnym czasie. Dziękujemy za obfitość codziennego chleba, dziękujemy za umocnienie wiary i społeczności, a dla niektórych z nas za przy-wrócone zdrowie i siły. Potrzebujemy cały czas modlitw o przywrócenie społeczności z tymi co pobłądzili, a przede wszystkim o rozpalenie na nowo miłości Bożej w ich ser-cach, która przygasła. Prosimy w naszych modlitwach do naszego Pana i Zbawiciela o zbawienie dla tych, co mieszkają obok nas w Tarnowie i okolicach, a dla naszej społeczności o wzrost.

SOBOTA 14 STYCZNIA 2023

33. Zbór w Tychach:
Wielbimy Boga za to, że nas powołał do Swojego Kościoła i przez tak wiele lat troszczy się o nas. Dziękujemy Bogu za zbawienie, za nasz zbór, który istnieje w Tychach już 40 lat, za pojawiających się gości, za każdą siostrę i każdego brata, za wysłuchane modlitwy. Potrzebujemy prowadzenia Bożego w dziele ewangelizacji naszego miasta. Prosimy Boga o mądrość w dziele ewangelizacji, o młodzież naszego zboru, aby brała czynny udział w życiu zboru.

34. Zbór w Ustroniu Nierodzimiu:
Wielbimy Boga, bo wciąż siedzi na Swoim tronie i podejmuje decyzje, które zawsze są najlepsze. Dziękujemy Bogu, że opiekuje się naszym zborem w Ustroniu-Nierodzimiu, gdzie swoim życiem, przede wszystkim, wolno nam składać świadectwo o Panu Jezusie. Prosimy Boga o duchowy i liczebny rozwój naszego zboru tak, abyśmy mogli być błogosławienstwem dla ludzi mieszkających w naszej okolicy.

35. Zbór w Warszawie, ul. Kurpiowska:
„Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pana szerzyło się i rozsławiało jak i u was” (2Tes 3,1). To byłaby właściwa modlitwa w tych czasach, by Słowo które głosimy było czyste, szczere i miało moc w Duchu Świętym. Modlimy się o starszych w naszym zborze, zarówno wiekiem, jak i w służbie Pana. Szczególnie też wspominamy dzieci, które mają być dobrze przygotowane do życia w coraz trudniejszych czasach. Modlimy się, by Pan dał wzrost Słowa w sercach, które usłyszały Dobrą Nowinę, zarówno tych, co bezpo-średnio stykają się z nami oraz tych, co przypadkowo na rynkach i ulicach wzięli traktaty, kalendarze 2023, czy broszurki. Ostatnio w Zakładzie Karnym w Białołęce przekazano 400 Nowych Testamentów przez grupę Gedeonitow.

36. Zbór w Warszawie Ursusie:
Wielbimy Boga za liczne dowody Jego wierności w naszym zborze w Warszawie Ursusie. Dziękujemy Bogu za uzyskanie odbiorów budynku zborowego, a szczególnie dziękujemy Panu za gromadkę sympatyków, którzy regularnie przychodzą na nasze zgromadzenia. Prosimy Boga o łaskę ku zbawieniu dla nich, prosimy też o to, aby rozpowszechniane trak-taty i osobiste świadectwa pobudzały ku zbawieniu nowe osoby. Potrzebujemy Bożego działania w tym miejscu gdzie On nas postawił. On nadal chce się nami posługiwać i modlimy się o to, abyśmy wiernie Go naśladowali.

37. Zbór we Wrocławiu Swojczycach:
Wychwalamy Boga za Jego łaskawość, za możliwości udziału w Jego dziele, za ludzi, któ-rych regularnie stawia na naszej drodze i posyła do nas. Dziękujemy Bogu za nowopow-stałą chrześcijanską szkołę domową Montessori oraz za przedszkole, dwa projekty sku-piające około 50 dzieci, głównie z niewierzących rodzin. Regularnie prosimy Boga o Jego prowadzenie. Potrzebujemy tego w kontekście różnych decyzji, małych i wielkich, które będziemy podejmowali w 2023. Prosimy też Pana o mądrość w trudnych sprawach dusz-pasterskich.

NIEDZIELA 15 STYCZNIA 2023

38. Zbór we Wrocławiu, ul. Robotnicza:
Dziękujemy Panu, że dał nam kolejny, owocny rok w zborze. Kilka osób dołączyło do zboru i dzięki aktywności ewangelizacyjnej naszego zboru we Wrocławiu wielu usłyszało ewangelię. Prosimy o to, aby Pan powołał więcej starszych i diakonów. Także niektórzy zborownicy widzą potrzebę znalezienia innego, lepszego miejsca na nasze nabożenstwa. Prosimy o modlitwy w tej sprawie.

39. Zbór w Zabrzu:
Bóg jest Stwórcą i Zbawicielem wszystkich narodów ziemi i Jemu zależy na zbawieniu na-rodu romskiego, w tym i dzieci. On powołał nas do pracy wśród dzieci romskich i polskich w Zabrzu i dzięki Jego łasce możemy już od 26 lat opiekować się dziećmi i głosić im dobrą nowinę o Panu Jezusie. Dziękujemy Panu za ofiarodawców świetlicy, za opiekunów i tych którzy się modlą o naszą służbę w Zabrzu. W dalszym ciągu potrzebujemy siły w prowa-dzeniu świetlicy, do dalszej opieki nad dziećmi, w kontaktach z rodzicami wychowanków i społecznością romską wokół świetlicy i w przekazywaniu dzieciom ewangelii. Modlimy się o zdrowie i siły dla opiekunów, o kolejnych opiekunów i współpracowników, o Bożą mądrość i wierność w prowadzeniu wszystkich spraw dotyczących tej służby i o zbawienie wychowanków świetlicy i ich rodzin.

40. Zbór w Żorach:
Wielbimy Boga za Jego łaskę, za każdą siostrę i brata, których powołał do Swojego Ko-ścioła. Dziękujemy Bogu za możliwość zwiastowania ewangelii w Żorach oraz za rozwój naszej społeczności. Potrzebujemy Bożego prowadzenia w rozwoju służb istniejących i nowych w naszym zborze. Prosimy Boga o nowe miejsce zgromadzen i o Jego prowadzenie.

41. Zbór w Żywcu:
Wielbimy Boga, bo dał Swojego Syna, by nas ocalił od wiecznego potępienia. Dziękujemy Bogu za każdą łaskę i miłosierdzie okazane w Jezusie Chrystusie. Potrzebujemy prowa-dzenia Bożego w służbie ewangelii w powiecie żywieckim i suskim, Prosimy Boga o Jego obecność i mądrość potrzebną do pracy z osobami po chrzcie, aby podążały drogą uczniostwa.

„…i módlcie się jedni za drugich” (Jk 5,16b)

 

 ___________________________________________________________________________________

15 sierpinia 2022 - Ewangelizacja miejska w Parku Zdrojowym