Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

[ Jana 3:16 ]
Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

[ 1 List Jana 4:10 ]
Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

[ Marek 4:15 ]
Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

[ Jana 14, 6 ]
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

[ 1 List Jana 1:9 ]
Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

[ Jana 14:1-2 ]
Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

[ Iz. 55,6 ]
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

[Tym. 2; 3-4 ]

Kim jesteśmy

   Jesteśmy grupą chrześcijan biblijnie wierzących z Kościoła Wolnych Chrześcijan. Spotykamy się wspólnie, aby wielbić Boga w osobie Jezusa Chrystusa. 

Czego nauczamy

   Chcemy mówić innym o naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, tak aby każdy język wyznał że tylko On jest Panem i aby każde kolano się zgięło przed Jego majestatem. Pragniemy by Jemu samemu oddawana była należna Mu chwała. 

Wyznanie wiary

   Wolni Chrześcijanie przynależą do radykalnego skrzydła Reformacji protestanckiej i wraz z innymi kościołami Reformacji wyznają, że podstawą naszej wiary jest jedynie Pismo Święte (sola scriptura), nasze zbawienie jest wyłącznie z łaski (sola gratia) i osiągane jest wyłącznie przez wiarę (sola fidae). Zasady wiary wyznawane przez członków Kościoła Wolnych Chrześcijan w swym zarysie ujęte są w następujących 10 punktach:

1. Biblia

   Wierzymy, że Biblia składa się z 39 kanonicznych ksiąg Starego Testamentu i 27 kanonicznych ksiąg Nowego Testamentu. Jest Słowem Bożym i jako Pismo Święte jest przez Boga natchnione, nieomylne i stanowi pełne objawienie oraz najwyższy autorytet w sprawach wiary i życia chrześcijanina.

2. Bóg

   Wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela wszechświata, Wiekuistego i Wszechmogącego, jako naszego Ojca, który jest w niebie.

3. Syn Boży

   Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa - jedynego Syna Bożego, Zbawiciela i Pośrednika, narodzonego według ciała z dziewicy Marii; - w Jego zastępczą śmierć na krzyżu za grzechy świata; - w Jego zmartwychwstanie w ciele i wniebowstąpienie; - w Jego powtórne przyjście.

4. Duch Święty

   Wierzymy, że Duch Święty jest osobą boską pochodzącą od Ojca i Syna, wiekuiście współistniejącą z Ojcem i Synem. Został dany Kościołowi jako Orędownik, mieszka w Kościele i w każdym jego członku i każdemu odrodzonemu człowiekowi daje dary duchowe według swojej woli.

5. Czasy ostateczne i wieczność

   Wierzymy w: zmartwychwstanie ciała, pochwycenie wierzących, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, ustanowienie przez Niego Tysiącletniego Królestwa, wieczne zbawienie i wieczne potępienie.

6. Chrzest wiary

   Wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby odrodzony chrześcijanin, który stał się Jego naśladowcą, został w wieku świadomym ochrzczony przez zanurzenie w wodzie.

7. Wieczerza Pańska

   Wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby obchodzić pamiątkę śmierci Pańskiej pod dwiema postaciami: chleba i wina.

8. Jedność Kościoła

  Wierzymy, że wszyscy odrodzeni, wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są członkami Kościoła, którego głową jest Chrystus. Każdy, kto przyjął przez wiarę Pana Jezusa Chrystusa, przyjął równocześnie Ojca i Ducha Świętego. Każdy nowonarodzony chrześcijanin ma Ducha Świętego jako zadatek i powinien dążyć do życia w Jego pełni.

9. Zasady życia

   Każdy wierzący przestrzega zasady powszechnego kapłaństwa i należy do jednego ze Zborów. Członkowie żyją zgodnie z przykazaniem: miłości Boga i bliźniego, oraz trwają w nauce apostolskiej, w społeczności z wierzącymi, w łamaniu chleba i w modlitwach.

10. Stosunek do Państwa

   Członkowie Zborów zgodnie z nauką Nowego Testamentu są lojalnymi obywatelami i starają się o pomyślność swej ziemskiej ojczyzny.